Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów (obowiązujący od dnia 25.12.2014)

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PROFILWINO

Regulamin sklepu internetowego PROFILWINO prowadzonego przez „Profil Wino” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 96A, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386253, NIP 6372182561, REGON 121530260.

§ 1.

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca-„Profil Wino” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 96A, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386253, NIP 6372182561, REGON 121530260, kapitał zakładowy 5.000 zł w całości zapłacony.

2. Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej, ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat w chwili dokonywania Zamówienia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnych składająca Zamówienie w Sklepie w celach niezwiązanych z dalszą sprzedażą i obrotem Towarów.

3. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.profilwino.pl Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Towar-produkt oferowany przez Sprzedającego, znajdujący się w aktualnej ofercie sprzedaży detalicznej na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie oferowane produkty zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa oraz pochodzą od autoryzowanych producentów z obszaru Unii Europejskiej i udokumentowanych źródeł.

5. Cena- cena brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

6. Dostawca- wskazana przez Sklep firma kurierska współpracującą ze Sprzedawcą, ewentualnie pracownicy Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”)

7. Zamówienie-wybrany przez Kupującego zestaw Towarów przeznaczonych do realizacji, zgodnie z prawidłowo wypełnionym i przesłanym Sprzedawcy w formie elektronicznej formularzem.

8. Punkt Sprzedaży Sprzedawcy-stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Sprzedawcę, w którym istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru.

§ 2.

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym PROFILWINO działającym pod adresem internetowym: www.profilwino.pl.

2. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Kupującego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa Firefox lub Internet Explorer;

d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

f. aktywne konto e-mail.

3. Sprzedawca oświadcza, iż posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa, wydane przez uprawniony organ

§ 3.

Warunki składania Zamówień

1. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia i dokonania zakupu Towaru jest:

a) prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce „Zarejestruj się”. W formularzu należy podać:

- prawdziwe dane osobowe,

- adres zamieszkania,

- adres dostarczenia Zamówienia, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,

- numeru telefonu Kupującego,

- adres e-mail, wykorzystywany później jako login, potrzebny dla weryfikacji i ustalenia przez Kupującego hasła,

- w przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami należy podać NIP, firmę, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres email oraz osobę kontaktową upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

W celu weryfikacji wieku Kupującego Sprzedawca zastrzega możliwość domagania się od Kupującego będącego osobą fizyczną podania jej numeru PESEL, uprzedniego kontaktu telefonicznego przed realizacją zamówienia.

b) gdy Kupujący nie dokonał rejestracji określonej w pkt a powyżej,

-w przypadku osób fizycznych: podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostarczenia Zamówienia jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu email, na który zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia,

- w przypadku przedsiębiorców: podanie NIP, firmy, adresu siedziby, telefonu kontaktowego, adresu email oraz osoby kontaktowej upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

c) wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży,

d) zapoznanie się z regulaminem Sklepu,

e) potwierdzenie przez Kupującego, jeśli jest osobą fizyczną, iż ukończyła 18 lat i w momencie dokonywania Zamówienia nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji, w szczególności jest trzeźwa i nie znajduje się pod wpływem innych środków odurzających.

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo i bezpłatnie, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny.

4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Sklep tworzy dla Kupującego konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Sklepie nazwy i hasła w drodze procedury logowania.

5. Kupujący, posiadający konto w następstwie rejestracji, ma możliwość:

a) podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów,

b) nie wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach,

c) otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych aktualnie obowiązujących i dostępnych w zakładce Promocje.

6. W Zamówieniu Kupujący niebędący przedsiębiorcą może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT. W pozostałych przypadkach do zamówionego Towaru jest dołączany paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż.

7. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Kupującego.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia.

9. W przypadku, gdy w skład Zamówienia wchodzą wyroby winiarskie, określone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011, nr 120, poz. 690) w transakcjach dotyczących sprzedaży właściwym miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest adres Punkt Sprzedaży Sprzedawcy.

10. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy:

a. formularz Zamówienia nie został prawidłowo wypełniony

b. zamówienie nie zostało skutecznie potwierdzone przez Kupującego,

c. zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu,

d. Kupujący nie uregulował płatności za wcześniejsze Zamówienia, bez względu na to czy Zamówienia dokonywane były z różnych kont Kupującego.

11. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Kupującego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

a) Zamówienia składane od poniedziałku do czwartku realizowane są w ciągu 48 godzin przypadających na dni robocze.

b) Zamówienie złożone w piątek dostarczone są w najbliższą środę.

c) Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu (stawka zgodna z taryfikatorem operatora) bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

14. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

15. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Jeśli Sprzedawca dostarcza Towar konsumentowi, towar ten dostarczany jest bez wad, a Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady Towaru powstałe podczas dostawy

16. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

17. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

18. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 2 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Kupujący, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. Niezależnie od powyższych zapisów, w terminie 48 godzin, jednak najpóźniej w chwili dostawy lub odbioru towaru, Sprzedawca przekazuje na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy w pliku w formacie PDF.

19. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

20. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru w terminie i miejscu uzgodnionym z Dostawcą.

a) Dostawca jest upoważniony do weryfikacji osoby, która odbiera zamówiony Towar, co do jej pełnoletności poprzez okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.

b) Dostawca może odmówić wydania Towaru osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

21. Kupujący nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy konta (loginu). 22. Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

23. Jeden Kupujący może mieć kilka kont w sklepie.

24. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia konta przedsiębiorcy osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu,

25. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że konta przedsiębiorców mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

26. Sklep zastrzega możliwość czasowego zablokowania konta Kupującego w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Sklep może uzależnić dalsze korzystanie z konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła przez Kupującego natychmiast odzyska on dostęp do konta.

27. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia prawidłowego działania serwisu internetowego w celach konserwacyjnych, technicznych itd. O spodziewanej przerwie technicznej zostanie umieszczona informacja na głównej stronie Sklepu z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.

§ 4.

Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Dostępne formy płatności to:

a. gotówka (pobranie) - zapłata przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Sprzedaży Sprzedawcy wskazanej na stronie internetowej, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru. Przy odbiorze osobistym Kupujący winien posiadać dokument tożsamości w celu potwierdzenia ukończenia 18 lat.

b. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,

c. kartą płatniczą VISA lub MASTERCARD przy pomocy systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. Każda przesyłka jest odpowiednio zabezpieczona przed stłuczeniem lub innym urazem mechanicznym. Warunki transportu nie wpływają na wartość konsumpcyjną Towaru.

3. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Kupującemu wynosi więcej niż +/-10%, Kupujący ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Kupującego z góry.

4. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Sprzedający dostarcza Towar na terytorium całej Polski i tylko na terytorium polski. W przypadku, gdy Kupujący wybrał, jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Kupującego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na stronie internetowej Sklepu.

5. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku bezskutecznie ponawianej próby dostarczenia Towaru przez Dostawcę, dodatkowymi kosztami z tego powodu wynikającymi, niezależnymi od Sprzedającego, zostanie obciążony Kupujący.

6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Kupujący. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

8.W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu Zwrotu.

9. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

10. Dostawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym. Informację tę umieszcza w Protokole Zwrotu. W przypadku, gdy Kupujący lub osoba uprawniona do odbioru Towaru we wskazanym miejscu, nie okaże dokumentu weryfikującego jej wiek, kosztami wynikłymi ze zwrotu Towaru zostanie obciążony Kupujący.

11. Za zwłokę w Dostawie Towaru odpowiedzialność względem Kupującego Konsumenta ponosi Sprzedający, chyba, że zwłoka wynika z winy Kupującego bądź z aktualnego braku dostatecznej ilości Towaru, o czym Kupujący był informowany przed złożeniem zamówienia.

12. Wartość zamówień kilku Kupujących dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

§ 5.

Rozwiązanie umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem poniżej.

2. Kupujący zwraca Towar Sprzedającemu wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Koszt zwrotu, w szczególności koszt przesyłki, ponosi Kupujący.

3. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy,

1)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru do Kupującego, o ile takie koszty zostały poniesione przez Kupującego. W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą przez Kupującego, zwrot nastąpi poprzez wpłatę środków na ten sam rachunek, z którego wcześniej dokonano zapłaty za Towar.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy, w razie odbioru Zamówienia w Punkcie Sprzedaży Sprzedawcy w siedzibie Sprzedawcy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. W razie dostarczenia Zamówienia przez Dostawcę Firmę Kurierską - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Kupujący w celu złożenia reklamacji winien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia Sprzedającemu. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w terminie 14 dni, chyba że reklamacja wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

4. Omyłkowe dostarczenie Towaru niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Kupującego żadnych zobowiązań.

5. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów Kodeksu cywilnego

§ 7.
Ochrona danych osobowych

1. Kupujący, dokonując rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów kupna-sprzedaży.

2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie takiej opcji na formularzu rejestracyjnym.

3.Kupujący w każdej chwili ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Może także cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt 2.

4. Mając na celu ochronę danych Kupujących przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Kupujących zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zdjęcia umieszczone na stronie Sklepu są własnością Sklepu. Wszelkie ich kopiowanie, dystrybuowanie bez zgody Sklepu jest zabronione.

3.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupujących wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany na stronie Sklepu.

4. O wprowadzeniu zmian w Regulaminie Sklep zamieszcza na stronie internetowej stosowną informację, dostępną dla wszystkich, co najmniej na 3 dni robocze przed datą ich obowiązywania.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem telefonu 32 646 47 70 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt" .

6. Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Profil Wino” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 96A, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386253, NIP 6372182561, REGON 121530260.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

 

 Dostawa gratis 

 Wygodne zakupy

Wina Organic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wino Chianti Colli Fiorentini Riserva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wino Merlito I.G.T. Colli Toscana Central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE BRUT ROSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE BRUT ROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE PIOT DEMI SEC TRADITION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt

Profil Wino Spółka z o. o.
Ul. 1 Maja 96a
32-340 Wolbrom
tel. 790 493 090
email:

 

Copyright © 2011 Profil Wino. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 
 

 

"Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.".

 
testy
Click Shop | Hosting home.pl